0-2291-2390-8

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัททราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจของท่านบริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเฉพาะให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับคลอบคลุมถึง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัททราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจของท่านบริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเฉพาะให้แก่ท่าน

1.คำนิยาม

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำหรือข้อความว่า

"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและให้หมายความรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย ยกเว้นพนักงาน
"การประมวลผลข้อมูล" หมายถึง การดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่นการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล๊อคหรือจำกัด การลบหรือทำลาย
"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด จำกัด บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากบริษัท

1 ข้อมูลบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้นโยบายนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
1.1 ลูกค้าและสมาชิก ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นใดที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 คู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.3 บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทฯ
1.4 ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงานซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง
2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้นโยบายนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
2.5 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือการเข้ารับการบริการ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามสัญญา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด การจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งขณะนี้และภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล

2. บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น หากภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น และบริษัทฯ จะกำกับดูแล พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

4.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนิน การตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
4.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่บริษัท
4.5 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
4.6 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
4.7 เป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่ เหมาะสม
5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย และกฎข้อ บังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน ด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขเปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ อาจจะใช้ระบบคุกกี้ (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือกระทำการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงมีการใช้คุกกี้อย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ มีการจัดเก็บคุกกี้ จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสำหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทฯ เท่านั้นโดยจะไม่มีการเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการร้องขอตามกฎหมาย
2.คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการให้บริการในการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบ

เว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ประเภทการสืบค้น ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

8.1 เจ้าของข้อมูลสามารถถอน หรือยกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
8.2 เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
8.3 เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันได้
8.4 เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
8.5 เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
8.6 เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลเองได้
8.7 เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ ได้

9.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

การให้บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของเจ้าของข้อมูล นโยบายนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ

เท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของเจ้าของข้อมูลที่ ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ แม้ว่าเจ้าของ ข้อมูลจะกดลิงค์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.k-sara.com และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว

10. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อที่

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: 611/28 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2291-2390-8, Fax: 0-2291-2378